Quyền hạn ban quản trị chung cư là gì?

(13/09/2018 | 09:24)
Chia sẻ  Facebook

Ban quản trị là đơn vị đại diện cho các chủ sở hữu, người đang sử dụng căn hộ để thực hiện các công việc liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư. Vậy trách nhiệm và quyền hạn ban quản trị chung cư là gì? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin mà bất kỳ người ở căn hộ chung cư cũng cần biết

Quyền hạn ban quản trị chung cư là gì?
Quyền hạn ban quản trị chung cư là gì?

Khi nào thì chung cư buộc phải thành lập Ban quản trị?

Ban quản trị chung cư được thành lập khi khu chung cư đó có từ 20 căn hộ trở lên. Thành phần Ban quản trị bao gồm đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư, đại diện chủ đầu tư (nếu có). Trong trường hợp người sử dụng căn hộ chung cư có tham gia Hội nghị nhà chung cư thì thành phần Ban quản trị nhà chung cư có thể gồm cả người sử dụng.

 • Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được tổ chức theo mô hình tự quản.
 • Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được tổ chức và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã. Các mô hình này đều có tư cách pháp nhân, có con dấu và thực hiện các quyền, trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 104 của Luật.

Ngoài ra, khi bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư không phải thành lập công ty cổ phần hoặc thành lập hợp tác xã; việc bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị được thực hiện thông qua Hội nghị nhà chung cư theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

quyen han ban quan tri chung cu la gi

Trách nhiệm và quyền hạn Ban quản trị chung cư

Theo điều 104 Luật nhà ở 2014 cùng điều 41 Thông tư 02/2016/TT-BXD, trách nhiệm và quyền hạn Ban quản trị chung cư được quy định như sau:

 • Đôn đốc, nhắc nhở các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong việc thực hiện nội quy, quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;
 • Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật này và quyết định của Hội nghị nhà chung cư; báo cáo Hội nghị nhà chung cư việc thu, chi khoản kinh phí này
 • Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư hoặc đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư sau khi đã được Hội nghị nhà chung cư lựa chọn theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 102 của Luật này.
 • Ký kết hợp đồng với đơn vị có năng lực bảo trì nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư và giám sát hoạt động bảo trì. Việc bảo trì phần sở hữu chung có thể do đơn vị đang quản lý vận hành nhà chung cư hoặc đơn vị khác có năng lực bảo trì theo quy định của pháp luật về xây dựng thực hiện;

quyen han ban quan tri chung cu la gi

 • Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người sử dụng nhà chung cư về việc quản lý, sử dụng và cung cấp các dịch vụ nhà chung cư để phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét, giải quyết;
 • Phối hợp với chính quyền địa phương cùng tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong khu nhà chung cư;
 • Thực hiện đúng quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua, không được tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên Ban quản trị nhà chung cư;
 • Được hưởng thù lao trách nhiệm và các chi phí hợp lý khác theo quyết định của Hội nghị nhà chung cư;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư khi thực hiện quyền và trách nhiệm không đúng với quy định tại khoản này;
 • Thực hiện các công việc khác do Hội nghị nhà chung cư giao mà không trái với quy định pháp luật.

NhaDatNhanh.vn

 
Xem phong thuy CHỌN HƯỚNG NHÀ THEO PHONG THỦY Xem phong thuy