Quy định tiền đền bù cơ quan bị thu hồi đất?

(04/01/2019 | 09:49)
Chia sẻ  Facebook

Trường hợp cơ quan bị thu hồi đất một phần (không phải dời đến cơ sở mới) thì việc quản lý, sử dụng tiền bồi thường, đền bù như thế nào? Có được đầu tư xây dựng không hay phải nộp vào ngân sách Nhà nước?

cơ quan bị thu hồi đất
Cơ quan bị thu hồi đất, tiền đền bù được sử dụng như thế nào?

Ông Nguyễn Thế Toản (Bắc Giang) đã tham khảo nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 2/8/2017 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất; và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất và thấy có quy định đối với trường hợp cơ quan bị thu hồi đất và phải di dời đến cơ sở mới.

Qua đó, ông Toản có câu hỏi, đối với trường hợp tổ chức, đơn vị, cơ quan bị thu hồi đất một phần (không phải dời đến cơ sở mới) thì việc sử dụng tiền bồi thường như thế nào? Có được dùng số tiền này để đầu tư xây dựng không hay phải nộp vào ngân sách Nhà nước?

Giải đáp về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4, Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ có nội dung quy định:

4. Bổ sung Điều 18c như sau:

Điều 18c. Xử lý về tài sản do Nhà nước giao quản lý khi thu hồi đất và trường hợp tổ chức thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất

 1. Khi Nhà nước thu hồi đất, tổ chức bị thiệt hại về tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng và phải di dời đến cơ sở mới thì tổ chức đó được sử dụng tiền bồi thường tài sản để đầu tư tại cơ sở mới theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước và tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất thì không được bồi thường về đất nhưng được hỗ trợ bằng tiền nếu phải di dời đến cơ sở mới do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định; mức hỗ trợ tối đa không quá mức bồi thường về đất.
 3. Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh quyết toán số tiền hỗ trợ quy định tại Điều này.

Đồng thời, tại Điều 12 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có nội dung nêu rõ:

 1. Khi Nhà nước thu hồi đất của tổ chức mà bị thiệt hại về tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng; phải di dời đến cơ sở mới thì được sử dụng tiền bồi thường tài sản để đầu tư tại cơ sở mới theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp có nguồn sốc từ ngân sách Nhà nước; tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất. Trường hợp tổ chức phải di dời đến cơ sở mới thì được hỗ trợ bằng tiền theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mức hỗ trợ tối đa không quá mức bồi thường về đất đối với đất thu hồi và do tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chi trả.

co quan bi thu hoi dat, tien den bu duoc su dung nhu the nao

Và tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 2/8/2017 của Bộ Tài chính có quy định về quản lý, sử dụng số tiền bồi thường đối với tài sản do Nhà nước giao quản lý, sử dụng và số tiền hỗ trợ đối với trường hợp tổ chức, cơ quan bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất:

a) Số tiền bồi thường tài sản quy định tại Khoản 1, Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

b) Số tiền hỗ trợ quy định tại Khoản 2, Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được nộp ngân sách Nhà nước (ngân sách trung ương đối với doanh nghiệp bị thu hồi đất thuộc trung ương quản lý; ngân sách địa phương đối với doanh nghiệp bị thu hồi đất thuộc địa phương quản lý).

c) Số tiền đã nộp ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điểm b khoản này được ưu tiên bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước, pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan để chi thực hiện dự án đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

a) Số tiền bồi thường tài sản quy định tại Khoản 1, Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và số tiền hỗ trợ quy định tại Khoản 2, Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được nộp ngân sách Nhà nước (ngân sách trung ương đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất thuộc trung ương quản lý; ngân sách địa phương đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất thuộc địa phương quản lý).

b) Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có dự án đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt hoặc chủ trương đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền chấp thuận; trong đó nguồn vốn thực hiện dự án được sử dụng từ số tiền bồi thường tài sản quy định tại Khoản 1, Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và số tiền hỗ trợ quy định tại Khoản 2, Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP:

 1. Đối với doanh nghiệp Nhà nước bị thu hồi đất và phải di dời đến cơ sở mới
 2. Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất và phải di dời đến cơ sở mới
 3. Số tiền đã nộp ngân sách Nhà nước theo quy định tại điểm này được ưu tiên bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước, pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan để chi thực hiện dự án đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.
 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị được phép mở tài khoản tiền gửi có mục đích tại Kho bạc Nhà nước do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị làm chủ tài khoản để tiếp nhận số tiền bồi thường tài sản quy định tại Khoản 1, Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và số tiền hỗ trợ quy định tại Khoản 2, Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.
 • Số tiền đã tiếp nhận vào tài khoản tiền gửi có mục đích tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại điểm này được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước, pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan.

 

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp cơ quan bị thu hồi đất (không phân biệt là thu hồi một phần hay toàn bộ đất) không được bồi thường và phải di dời đến cơ sở mới, được cơ quan và người có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư tại cơ sở mới theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT, thì việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường như sau:

 • Đối với doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 80/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính;
 • Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 80/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 
Xem phong thuy CHỌN HƯỚNG NHÀ THEO PHONG THỦY Xem phong thuy