Dự án bất động sản tại Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn