Dự án bất động sản tại Thành phố Hải Dương, Hải Dương