Dự án thương mại tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa