Công Ty TNHH Đất Luật

Liên hệ
TP.Hồ Chí Minh 
NHIỆM VỤ

Tận tâm, nổ lực tối đa để cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn tốt nhất, đảm bảo hỗ trợ sự tăng trưởng không ngừng của khách hàng thông qua nội dung tư vấn chính xác và kịp thời.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

Chính xác:

Nội dung tư vấn phải phù hợp quy định pháp luật hiện hành của các cơ quan Nhà nước cấp Trung ương và địa phương nơi thực hiện nội dung tư vấn, và định hướng xây dựng pháp luật sẽ được áp dụng trong tương lai.

Kịp thời:

Nội dung tư vấn phải đáp ứng kịp thời các yêu cầu về đầu tư, kinh doanh hiện tại cũng như định hướng đầu tư, kinh doanh của khách hàng; phải tư vấn kịp thời mọi sự thay đổi hoặc định hướng thay đổi trong các chủ trương, chính sách của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cũng như sự thay đổi trong định hướng đầu tư, kinh doanh của khách hàng.

Hiệu quả:

Nội dung tư vấn phải mang lại hiệu quả thiết thực đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của khách hàng.