Công Ty CP Tu bổ Di tích và Thiết bị Văn hóa Trung ương

Liên hệ
TP.Hồ Chí Minh 
Công ty CP Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương được chuyển đổi từ Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá Trung ương theo Quyết định số 4651/QĐ-BVHTT ngày 09/10/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin. Là DNNN đầu ngành có truyền thống xây dựng và trưởng thành lâu dài trong công tác tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lịch sử văn hoá nghệ thuật trên cả nước, đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo tồn di sản nước nhà.

Phấn đấu với tầm nhìn: "NHÀ TU BỔ DI TÍCH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á". Công ty mong muốn được làm bạn và hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để cùng bảo tồn và phát huy di sản, phát triển Công ty và đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước